GWARANCJA

  1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Okres gwarancyjny liczy się od daty wydania towaru Kupującemu.
  2. Klient przed odebraniem przesyłki od kuriera powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sklepem w celu złożenia reklamacji.
  3. Reklamację można złożyć pisemnie na adres sklepu, poprzez przesłanie e-maila na adres allegro@hslux.pl lub telefonicznie na nr +48 503 759 957. W przypadku reklamacji zgłoszonej telefonicznie, zostanie sporządzona notatka zawierająca informacje przekazane przez Klienta. W ten sam sposób składane są reklamacje również w innych przypadkach stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z zamówieniem
  4. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura VAT) lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty przez Kupującego
  5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
  6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru wraz z opisem usterki, dowodem zakupu, danymi adresowymi na adres: Sensiva Piotr Leoniec, 00-730 Warszawa, ul. Huculska 1, oraz z wypełnionym protokołem „reklamacja”, dostępnym poniżej
  7. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu
  8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wybór żądania należy do Klienta. Możliwe żądania to: naprawa, wymiana, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny.
  9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji-wskazanych powyżej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Formularz – Gwarancja

Chodzi o :